Slávnostný prejav Vladimira Putina (prepis preložený do slovenčiny)

Slávnostný prejav Vladimira Putina (prepis preložený do slovenčiny)

Vážení občania Ruska!

Milí priatelia! Nastupujúc do funkcie Prezidenta Ruskej federácie, chápem svoju zodpovednosť voči Vlasti. Jej záujmy, bezpečnosť, blaho občanov krajiny vždy pre mňa boli a zostanú nado všetko. Spravím všetko preto, aby som nesklamal dôveru miliónov našich občanov. Považujem za zmysel celého svojho života a za svoju povinnosť službu Vlasti, službu nášmu národu, podpora ktorého ma inšpiruje a pomáha riešiť tie najzložitejšie a najťažšie úlohy. Spolu sme prešli dlhú a zložitú cestu, uverili sami v seba, vo vlastné sily, posilnili krajinu, vrátili si dôstojnosť veľkého národa, svet uvidel obrodené Rusko a to je výsledok úsilí nášho národa, spoločnej namáhavej práce, ktorej súčasťou je osobný vklad každého.

Dnes máme všetko na to, aby sme sa mohli hýbať dopredu, mohli tvoriť: činorodý a rozvíjajúci sa štát, pevnú ekonomickú a sociálnu základňu, aktívnu a zodpovednú občiansku spoločnosť. Vidím na tom veľkú zásluhu Dmitrija Anatoľjeviča Medvedeva. Jeho prezidentovanie zabezpečilo kontinuálnosť a stabilitu rozvoja krajiny, dodalo dodatočný impulz modernizácii všetkých stránok nášho života. Čakajú ho veľmi zložité a zodpovedné úlohy. Prajem mu veľa úspechov. Dnes vstupujeme do novej etapy národného rozvoja, budeme musieť riešiť úlohy principiálne inej úrovne, inej kvality a rozsahu. Najbližšie roky budú rozhodujúce pre osud Ruska na desaťročia dopredu. A všetci musíme chápať, že život budúcich generácií, historická perspektíva štátu a nášho národa závisia v súčasnosti práve od nás, od reálnych úspechov pri budovaní novej ekonomiky a moderných životných štandardov, od našej snahy zachovať národ, podporiť ruské rodiny, od našej vytrvalosti pri spravovaní rozsiahlych ruských území od Baltského mora až po Tichý oceán, od našej schopnosti stať sa lídrom a ťažiskom celej Eurázie.

Dosiahneme naše ciele, ak budeme jednotný, súdržný národ, ak si budeme ceniť našu Vlasť, upevňovať ruskú demokraciu, ústavné práva a slobody, rozširovať účasť občanov na riadení krajiny, na formovaní národnej agendy, aby snaha každého o lepší život bola pretavená do spoločnej práce na prosperite krajiny. Určite dosiahneme úspech, ak sa budeme opierať o pevné základy kultúrnych a duchovných tradícií nášho mnohonárodnostného národa, o naše tisícročné dejiny, o tie hodnoty, ktoré vždy tvorili morálny základ nášho života, ak každý z nás bude žiť podľa svojho svedomia, s vierou a láskou voči Vlasti, voči svojim blízkym, starať sa o šťastie svojich detí a blahobyt svojich rodičov. Chceme a budeme žiť v demokratickej krajine, kde každý má slobodu a priestor na využitie svojho talentu a snahy. Chceme a budeme žiť v úspešnom Rusku, ktoré si vo svete vážia ako spoľahlivého, otvoreného, čestného a predpovedateľného partnera. Verím v silu našich spoločných cieľov a ideálov, v silu našej rozhodnosti premeniť krajinu, v silu zjednotených skutkov občanov, v našu spoločnú snahu o slobodu, pravdu a spravodlivosť. Sme pripravení na skúšky budúcnosti a budúce úspechy. Rusko má bohatú minulosť a nemenej bohatú budúcnosť. A budeme pracovať s vierou v duši, s úprimnými a čistými zámermi.

Ďakujem!