BÜTÜNSEL EGEMENLİK

Ülkemiz bugün çok olağandışı bir durumda. Halihazırda durumumuz  Bitmiş geçmiş ile henüz  gelmemiş gelecek, daha doğrusu gelmiş ama  henüz  gerçekleşmemiş, kabul edilmemiş gelecek arasında asılı kalmak gibidir  . En temel meselelerden bahsediyoruz: Rusya'nın küresel süreçlere ve her şeyden önce kolektif Batı'ya karşı tutumundan.

ABD MAHKEMESİ İLERLEME İDEOLOJİSİNE KARŞI

Bugün dünyadaki bir numaralı haber, istisna olarak, Rus  Özel askeri operasyonu  veya Batı ekonomisinin çöküşü değil, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1973 Roe v. Wade davasını gözden geçirme ve anayasal güvenceleri kaldırma kararıdır. Hamileliği sonlandırma(kürtaj) hakkı. Şimdi kürtaj konusu Devletin düzeyine taşınmıştır. Ve hemen ardından, ABD'nin Missouri eyaletinin Başsavcısı Eric Schmitt, kürtajı yasaklama kararını duyurdu. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ni ayağa kaldırmaya yetti ve böyle bir darbe alan  devletin tüm küreselci kısmı, bir uluma, kükreme ve arabaları yakmak ve dükkanları soymak için kontrol edilemez bir arzu ile sokaklara koştu. Bana göre bu çok ciddi bir durum.

ÇOK KUTUPLULUK, ÇOK TARAFLILIK DEĞİLDİR!

Bir diğer dünya düzeninin modeli, doğrudan Amerikan hegemonyasından kendini uzaklaştırmak, çok taraflılıktır. Bu kavram Amerikan Demokrat Partisi'nde yaygındır; resmi olarak Başkan Barack Obama dış politikasında bu modeli tam olarak izledi. Amerikan dış politika tartışmaları bağlamında, bu yaklaşım yeni muhafazakârların ısrar ettiği tekbirlik ile zıtlaşıyor.

MUZAFFER FELSEFE

Anlamlı iç reformlar mantıksal olarak Rusya'da başlamalıdır. Bu, Batı ile - tüm modern Batı uygarlığı ile - çelişkileri aşırı derecede ağırlaştıran SMO ( Ukrayna'ya yönelik Özel Askeri Operasyon) tarafından talep edilmektedir. Bugün herkes, bu medeniyetin normlarını, yöntemlerini, kavramlarını, ürünlerini basitçe kullanmanın artık güvenli olmadığını görebiliyor. 

BOLOGNA SÜRECİNİN REDDİ VE ELİTLERİN İDEOLOJİK SARSINTILARI

Bu yazıda  Bologna sürecinin reddinden bahsedeceğiz  (Editörün notu: Bu süreç, adını aldığı Bologna Üniversitesi'nde 1999 yılında başlayan, uluslararası düzeyde yükseköğretimin reforme edilmesi sürecidir). Bu anlaşma, akademik niteliklerin tanınması ve denkleştirilmesi için neredeyse birleşik bir sistem sağlamıştır. Pek çok Avrupa devleti sürece katılıyor, ancak anlaşma son üç yılda aşamalı olarak yürürlükten kaldırılıyor].

Rus kodu

Rusya, egemenliğini savunmak amacıyla Ukrayna'da özel askeri operasyon başlattı. Bu arada Batı, Rusları durdurmak için Ukrayna ulusunu -eğer böyle adlandırılabilirse- vekil olarak kullanmaya karar verdi. Batı'nın askeri, ekonomik ve biçimsel egemenliği ortadadır. Ancak Batı sadece siyasi, ekonomik ve askeri bir yapı değil, belirli bir programlama koduna sahip bir medeniyettir. Bu kod daha sonra askeri silahlar veya ekonomik, politik, kültürel, eğitim, iletişim sistemleri vb. haline gelen şeydir. Mevcut sorun, Rusya'nın Batı'ya hayat veren bu koda karşı savaşması gerektiğidir.

Dördüncü Siyaset Teorisi

Modern Çağ’ın tüm siyasi sistemleri, birbirinden farklı üç ideolojinin ürünüdür: ilki ve en eskisi liberal demokrasidir; ikincisi Marksizm’dir ve üçüncüsü de faşizmdir. Bu sistemlerden son ikisi, yani Marksizm (ve türevleri) ile faşizm (ve alt kolları) başarısız olarak tarihin sayfalarında kaybolmuştur – liberal demokrasi ise artık bir ideoloji olarak değil, toplumların ‘varsayılan ayarı’ gibi faaliyet göstermekte ve dünya kamuoyunda temel standart olarak genel kabul görmektedir.

Aleksandr Dugin yazdı: 2022 yılı için öngörüler...

1. ÖNGÖRÜ: Rusya ve Çin'in politikaları giderek netleşeceğinden, 2022'de çok kutuplu dünyanın güçlenmesi çok muhtemeldir. İki ülke bağlarını güçlendirmeye devam edecek. Dolayısıyla (Amerikan tek kutupluluğunun meşruiyetini hâlâ tanıyan ülkeler kendilerini “Demokratik Lig” etrafında örgütleyecekken) bu iki aktör etrafında çok kutuplu güçler kulübünün ortaya çıkması çok muhtemeldir.  Ayrıca AB, Hindistan veya İslam ülkeleri gibi “Büyük Mekânlar” da egemenlik iddiasında bulunacak. Bununla birlikte, ne Hindistan ne de AB birçok nedenden dolayı özerk özne haline gelemediğinden, üçlülüğün norm olarak kalması çok muhtemeldir: liberal seçkinler, öz farkındalık eksikliği, 2. ÖNGÖRÜ: Özellikle Amerika Birleşik Devletleri 1945'ten 1991'e kadar elinde tuttuğu hegemonya konumundan vazgeçmeyi reddetmeye devam ettikçe, Üçüncü Dünya Savaşı'nın patlak vermesi bir olasılık olarak kalacaktır. ABD'nin önceliği, SSCB'nin çöküşünden sonra yeniden teyit edildi. Bugüne kadar aşağı yukarı değişmeden kalan “tek kutuplu an” (1991-2000) adını verdi.  Yeni-muhafazakarlar, 21. yüzyılda (New American Century Project) bu egemenliği mutlak kılmayı arzuladılar. Bununla birlikte, Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri içinde sahip olduğu küçük meşruiyet ve Amerikan toplumunda var olan derin bölünme, bu noktada yaşlı Joe'nun nükleer bir savaş başlatma yetkisinin çok az olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Aksine, Putin buna güveniyor. 

Prof. Dr. Aleksandr Dugin yazdı: Gerçekliğe karşı liberalizm!

Çağdaş siyasi ideolojiler Modern Çağ'da doğmuş ve son şeklini 19. ve 20. yüzyıllarda almıştır. Birincisi, burjuva toplumunun değerlerini ve normlarını yansıtan liberalizmdi. Yirminci yüzyılda komünizm ve milliyetçilikle dramatik çatışmadan galip geldi ve sonuç olarak şu anda hayatta kalan son tek ideoloji oldu. Elbette var olduğu yüzyıllar boyunca liberalizm mutasyona uğradı, değişti ve gelişti, ancak özü değişmeden kaldı. Bireycilik, faydacılık, hedonizm ve bir tür "öznel materyalizm" - özel mülkiyet, para ve sermaye kültü. Bugün küresel hegemonya iddiasında olan tek ideoloji olmaya devam ediyor. Dolayısıyla Batı'nın askeri ve ekonomik potansiyeli, belirli bir ideolojinin temeli ve aracıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilikleri, Amerikan askeri üsleri ve NATO üsleri, araştırma merkezleri ve laboratuvarları, hibe programları, sivil toplum kuruluşları ve hatta büyük Batılı şirketlerin ofisleri aynı zamanda aktif ideolojikleştirme merkezleri, ideolojinin unsurlarıdır. Küresel ve küreselci liberal sistem.

 

Alexander Dugin yazdı: Büyük Yeniden Başlatma (Reset) ve Büyük Uyanış -2

Her şey çok daha ciddi. Biden ve arkasındaki güçler, Orta Çağ’a kadar uzanan, kapitalist toplumun ortaya çıkmasıyla modern zamanlarda olgunluğa ulaşan ve bugün teorik olarak en başından beri ana hatlarıyla belirtildiği gibi, son aşamasına ulaşan tarihsel bir sürecin doruk noktasını temsil ediyor. Liberal (= kapitalist) sistemin kökleri, evrenseller hakkındaki skolastik tartışmaya dayanıyor. Bu anlaşmazlık Katolik teologları iki gruba ayırdı: Bazıları genelin varlığını (türler, cinsler, evrenseller) kabul ederken,  diğerleri yalnızca ayrı somut şeylerin var olduğunu düşünüyordu, bireysel şeyler ve bunların genelleştirici isimlerini, “boş ses” olan tamamen dış koşullu sınıflandırma sistemleri olarak yorumluyorlardı. Ortak, özel bir şeyin varlığına inananlar, Platon ve Aristo’nun klasik geleneğine güveniyorlardı. Onları “realistler” olarak adlandırılmaya başladılar, yani “evrensellerin gerçekliğini” kabul edenler. “Realistlerin” en önemli temsilcisi Thomas Aquinas ve genel olarak Dominik rahiplerinin geleneğiydi. Yalnızca ayrı ayrı şeylerin ve varlıkların gerçek olduğuna inananlar, Latince “nomen” (ad)den oluşan “nominalistler” (adcılar) kelimesiyle anılmaya başlandılar. “Özü ikiye katlamama” şartı, tam olarak “nominalizmin” ana savunucularından biri olan İngiliz filozof Ockhamlı William’a dayanır. Daha önce aynı fikirler John Roscelin tarafından savunuldu. Ve ilk aşamada “realistler” kazanmış ve “adcıların” öğretileri anathema edilmiş olsa da, daha sonra Batı Avrupa felsefesinin yolları, özellikle Yeni Çağ, Ockham’m izinden ilerledi. 

Alexander Dugin: Batı ile flört ederseniz, bedelini ödeyeceksiniz

Egemenlikten vazgeçemezsiniz, ancak o zaman toprak bütünlüğünden vazgeçmek zorunda kalırsınız. Egemenlik meselesinin zamanımızda yeni bir anlam kazandığına inanıyorum. Modern dünyamızda egemenlik, devasa nükleer silah rezervlerine, devasa demografik ve doğal kaynaklara ve geniş topraklara sahip devletlere aittir. Ve diğer, daha küçük oyuncuların egemenliği, kanıtlanabilecek tam teşekküllü, temel, gerçek egemenliğe sahip kutuplarla ilişkilerine bağlıdır.  Modern dünyada sadece üç egemen kutup vardır. Bunlar ABD ve NATO ülkeleri - ortak Batı bloğu, büyük mali gücü nedeniyle Çin ve askeri gücü nedeniyle Rusya.  İran, Pakistan, Hindistan ve bir dizi başka ülke egemenliğe, yani bağımsızlığa sahipler, ama şimdiye kadar bu ülkelerden hiçbiri tam teşekküllü bir kutbu temsil etmiyor.  Bu nedenle, Sovyet sonrası alan sorunu şimdi çok keskin. Şimdi ya da asla - bu, tüm Sovyet sonrası cumhuriyetler için temel bir "gerçeğin anıdır". Bunların çoğu başarısız devletlerdir. Açıkça konuşalım - bunlar Sovyetler Birliği'nin kalıntıları ve çöküşü üzerine ortaya çıkan devletlerdir, Batı medeniyetinin ana jeopolitik rakibi olmaya devam eden Rusya'ya rağmen Batı tarafından tam olarak desteklendiler. Ve bu nedenle, tüm bu Sovyet sonrası devletler iki vektör politikasına dayanmaktadır. Yani kısmen Rusya'ya, kısmen de Batı'ya bakıyorlar. 

Alexander Dugin — 60

Sevgili Alexander Gelevich! Sizin Altmışınız  İncil'deki altı yüzdür. Bu altmış yıl boyunca sıradan bir insanın gücünün ötesinde bir şey başardınız.  Bir insanın eşiği geçtikten sonra dönüştüğü dünyanın yaratıcısısınız. Görünmeyeni görmeye, tarihin tektonik vızıltılarını duymaya, kıtaların sınırlarının ve konturlarının çizimlerinin nasıl değiştiğini hissetmeye başladınız. Rab size fenomenlerin derin özünü görme armağanını verdi. Görünüşe göre dünyevi olandan uzaklaşarak, dünyevi malzemenin ideale dönüştüğü, gerçek biçimini ve anlamını aldığı yüksekliğe çıkıyorsunuz. Ve bu biçimleri ve anlamları kavradıktan sonra, fenomeni dönüştürülmüş, ruhsallaştırılmış biçimiyle cennetten dünyaya geri getiriyorsunuz.

KORONAVİRÜS HAKKINDA: KİŞİSEL

Aşı hakkında… Buradaki ana sorunu şu şekilde görüyorum: Aslında, deneyimlerin gösterdiği gibi (yakın zamanda kaybettiğim iki yaşlı akraba örneğini kullanarak), aşılama ne koronavirüs bulaşmasından ne de koronavirüsün taşıyıcısı olarak hizmet etmekten bizleri kurtarıyor. Bu anlamda aşılı ve aşısız arasında hiçbir fark yoktur. Ve herkes (hem aşılı hem de aşısız) aşının enfeksiyona karşı güvenilir koruma sağladığından emindir! : Asla.

‘PKK’yı terör örgütü olarak tanıyabiliriz’

Bu görüşme gerçekten çok önemliydi, umarım ilişkilerimizde önemli ve dönüm noktası olmuştur. Çünkü bugün, herkesin ABD'nin Afganistan'dan çıktıktan sonra dünyanın önde gelen gücü olamayacağını kabul ettiği bir durum gerçekleşti. Bu da Batı'nın hegemonyasına sahip tek kutuplu dünyanın kesin ve geri dönülmez bir şekilde sona erdiği ve çok kutuplu dünya düzeninin ortaya çıktığı anlamına geliyor. Ve bu çok kutuplu dünya düzeninde Rusya ve Türkiye, Moskova ve Ankara iki birliği temsil ediyor. Rusya ve Çin zaten tamamen onaylanmış ve organize birlikler, ancak Türkiye, İran, Pakistan ve İslam dünyasındaki diğerlerinin, bir İslami birlik daha oluşturmaya çok yakın olduklarını ve Türkiye'nin burada başrol oynadığını düşünüyorum. Bu çok kutuplu toplantı belki de modern tarihte ilk defa Rus lider ile Türk liderin tam bağımsızlık bağlamında farklı bloklara bağlı sadece ulusal devletlerin değil, deyim yerindeyse “imparatorlukların iki egemen hükümdarı” olarak bir araya gelmesi demekti.

Kırım ve Kıbrıs liderlerin gündemine girdi

“Soçi’deki Erdoğan-Putin görüşmesi, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler bağlamında çok önemli. En önemlisi ise Erdoğan ve Putin, çok kutuplu dünyanın Batı hegemonyasını reddettiği koşullarda buluşmuştur. Şu anda tek kutuplu değil çok kutuplu dünyada yaşıyoruz. Yaşadığımız çok kutuplu dünyada, Türkiye ve Rusya bağımsız iki egemen kutbu temsil ediyor. Erdoğan ve Putin, ülkelerinin çıkarlarının olduğu etki alanlarını belirlemeli. Bu stratejik bir buluşmalıydı. Rusya ve Türkiye arasında, gelecekte stratejik prensiplerin belirlenmesi için önemli bir toplantıydı. Toplantı boyunca zorlu ve karmaşık konular konuşuldu: İdlib ve Suriye’nin kuzeyindeki 'Kürdistan', Türkiye'nin olası bir Fırat operasyonu, Libya meselesi... Ve tabi çok net olan Türkiye ve Rusya’nın Karabağ’daki ortak başarısı da konuşuldu. Bu yüzden bu toplantı tarihi bir toplantıdır. Her noktada ortak kararlar alınmasa bile, ana konularda berraklaşma oluşmuştur.”

Azerbaycan zaferinde Moskova'nın rolü

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ toprakları üzerindeki kontrolü yeniden sağlamasından sonra analizciler, hem Kafkasya bölgesinde hem de daha geniş olarak Orta Asya'da Türkiye’nin giderek artan etkinliğini fark etmeye başladılar. Erdoğan, Türk devletlerindeki varlığını yeniden güçlendirmeye başladı, Gürcistan'daki Türk çıkarlarını öne sürmeye başladı, gözünü nüfusun önemli bir bölümünün Türk kökenli (Afgan Özbekleri) olduğu Afganistan'a dikti.
Ancak, bu tür eğilimlerin neo-Osmanlıcılığa uymadığını da belirtmek gerekir. Söz konusu bölgelerin çoğu hiçbir zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmadı. Soğuk Savaş döneminde Pan-Türkizm ve Pan-Turanizm, bir NATO ülkesi olan Türkiye'de ABD tarafından suni olarak desteklendi. Erdoğan'ın giderek daha egemen ve bağımsız siyasetler izlemeye başladığı son on yılda, Pan-Türkizm önemli ölçüde zayıfladı. Ve günümüzde bunun tekrar canlandığının belirtilerini görüyoruz. Ama şimdi Türkiye hakkında yayılmak istenen korkudan farklı bir bağlamda. Bu, artık Türkiye'yi kıta Rusya'sına karşı büyük bir oyunda kullanan Batı'nın baskısı değil, Erdoğan'ın kişisel inisiyatifidir.

Afganistan: jeopolitiğin zaman çizelgesi

Önümüzdeki on yılda Afganistan'da ne olacak? En ilgi çekici şey budur. Tek kutuplu bir konfigürasyonda, Birleşik Devletler bu kilit jeopolitik bölge üzerindeki kontrolü elinde tutamadı. Bu, geri dönüşü olmayan bir gerçektir. Şimdi çok şey, ABD ve NATO için, sosyalist kampın çöküşüne benzer bir şekilde, zincirleme bir dağılma sürecinin başlayıp başlamadığına ya da ABD'nin hala küresel ölçekte tek bir güç olmasa bile yine de kritik bir güç potansiyeline sahip birinci oyuncu olup olmayacağına bağlı.

Büyük Yeniden Başlatma ve Büyük Uyanış

Böyle bir durumda, “Büyük Uyamş”m taraftarları küreselleşmeye karşı nasıl bir ayaklanma yapacaklar? Herhangi bir kaynağa sahip olmadan dünya elitiyle etkili bir şekilde nasıl yüzleşilir? Hangi silah kullanılmalı? Hangi strateji izlenmeli? Üstelik hangi ideolojiye güvenmek gerekir? Çünkü dünyanın dört bir yanındaki liberaller ve küreselciler birleşmiş ve ortak bir fikre, ortak bir hedefe ve tek bir çizgiye sahipler. Muhalifleri ise sadece farklı toplumlara değil, aynı toplumda bile dağılmış durumda. Ve elbette, muhalefet saflarındaki bu çelişkiler, iktidardaki elitler tarafından daha da şiddetlendirilir. Bu nedenle Müslümanlar Hıristiyanlara, solcular sağıcılara, AvrupalIlar Ruslara veya Çinlilere karşı kışkırtılıyor. Ama “Büyük Uyanış” bu yüzden değil, tüm bunlara rağmen gerçekleşiyor. Liberallere karşı insanlığın kendisi, eidos olarak insan, genel olarak insan, kolektif bir kimlik olarak insan ve hemen tüm biçimleriyle (organik ve yapay, tarihî ve yenilikçi, Doğu ve Batı) ayaklanıyor. 

ABD'deki seçim değil iç savaşın ilk aşaması

Her şey mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik bir şekilde 2016 yılında iktidara gelmesiyle değişti. Amerika'da onun gelişi tamamen olağanüstü bir şeydi. Trump'ın seçim kamanyası, küreselciliğe ve Amerikan elitlerine yönelik eleştiriler üzerine inşa edilmişti. Başka bir deyişle Trump, Cumhuriyetçi partisinin neo-muhafazakar kanadı da dahil olmak üzere iki partili konsensüsa doğrudan meydan okudu ve…. kazandı. Elbette, Trump'ın 4 yıllık başkanlığı, Amerikan politikasını bu kadar beklenmedik bir şekilde tamamen elden geçirmenin imkansız olduğunu gösterdi ve Trump, neo-muhafazakar John Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak ataması da dahil olmak üzere birçok taviz vermek zorunda kaldı. Ama ne olursa olsun, en azından kısmen de olsa kendi çizgisini takip etmeye çalışıyordu ve bu küreselcileri öfkelendiriyordu. Böylece Trump, iki ana Amerikan partisi arasındaki ilişkilerin yapısını önemli ölçüde değiştirdi. Onun yönetiminde Cumhuriyetçiler, erken GOP'un karakteristik özelliği olan Amerikan milliyetçiliğine geri döndüler, bu nedenle "America first! " veya "Let’s make America great again!" sloganları ortaya çıktı. Bu, Trump ile Hillary Clinton arasındaki rekabetten başlayarak, aslında Trump'a ve onu destekleyen herkese gerçek bir savaş (siyasi, ideolojik, medya, ekonomik vb.) ilan eden Demokratların radikalleşmesine neden oldu. 4 yıldır bu savaş bir an bile durmadı ve bugün, yeni seçimlerin arifesinde, doruk noktasına ulaştı. 

Kuşak ve Yol Girişimi: Avrasya’nın Yolu

Aydınlanma döneminde Batı; ilerleme, materyalizm, teknoloji, kapitalizm, bencillik ve ateizm gibi yanlış düşüncelere dayalı tamamen yapay bir uygarlığa dönüştü. Bunun adı Aydınlanma idi – Lucifer gururu, Cennete karşı yapılan savaş–.10 Bu süreç Batı’nın yayılmacı sömürgeciliğine denk geliyor. Sömürgecilik, aynı hastalığın küresel ölçekteki bir tür yansımasıydı. Hiçbir uygarlık hayatın maddi yönü için Batı kadar yoğun çaba sarf etmemiştir. Çinliler, barutu çok eskiden keşfettiler ancak bunu çok güzel havai fişek yapmak için kullandılar. Bir tür kültürel ve sanatsal bir olaydı. Aynı barutu Avrupalılar keşfettiğinde, anında birbirlerini ve başka insanları öldürmeye başladılar. Batı egemenliği bir hastalık üzerine kuruludur, dolayısıyla modernist Batı uygarlığını bir patoloji olarak görmemiz gerekmektedir.

 

Sayfalar