Inleiding tot de geopolitiek

In dit inleidende artikel tot de Geopolitiek willen wij enkele kwesties bespreken die met deze discipline verband houden.

In de eerste plaats willen wij de misvattingen en leugens bestrijden die bepaalde oorlogspropaganda in een bepaalde tijd over deze wetenschap heeft verspreid. Geopolitiek maakt geen deel uit van de "Nazi" doctrine. Ten eerste, omdat de oorsprong veel verder teruggaat. Ten tweede omdat een van de bedenkers ervan, Halford Mackinder, een Engelsman was die zeer gehecht was aan het buitenlands beleid van het Britse Rijk, zozeer zelfs dat hij een van de ideologen was van het Verdrag van Versailles. Ten derde omdat een andere schepper ervan, de Duitser Karl Haushofer (in tegenstelling tot wat de Britse pers destijds meldde) niet het grijze brein van Hitler was, maar door de nazi's werd genegeerd, in Dachau werd geïnterneerd. Zijn oudste zoon Albrecht werd later in Berlijn vermoord.

Maar in de vierde plaats, en bovenal, omdat de essentie van de nazi-doctrine niet geopolitiek was, maar raciologie. De belangrijkste strategische beslissingen van Hitler en zijn medewerkers waren gebaseerd op zijn theorie van het "Arische ras", volgens welke de expansie van Duitsland ten koste moest gaan van de Slavische volkeren, vermeende "inferieure rassen", en gestreefd moest worden naar een alliantie met de Engelsen en de Fransen, die ook tot het "Arische ras" behoorden. Haushofer pleitte, op basis van geopolitieke veronderstellingen, voor een bondgenootschap tussen Duitsland en Rusland, naar het idee van Mackinder om Europa te verenigen met het "hart van de aarde"; hij pleitte ook voor Duitse steun aan de volkeren die door het Britse Rijk waren onderworpen om daartegen in opstand te komen. Geen van deze voorstellen bevielen Hitler, die de Slaven verachtte, en die in Mein Kampf had geschreven dat het Britse Rijk en de Katholieke Kerk de voornaamste bastions van de Westerse Beschaving waren. De echte ideoloog van het nazisme was niet Haushofer, maar Rosemberg, de auteur van De Mythe van de 20e Eeuw.

Een andere interessante vraag is de epistemologische en gnoseologische status van de geopolitiek: is het een wetenschap? is het een technologie? is het een interdisciplinair gebied? Wat zijn de relaties met andere disciplines? In het licht van mogelijke antwoorden op deze vragen, zullen wij een korte geschiedenis van de geopolitiek schetsen.

Tenslotte zullen wij de mogelijke rol van de geopolitiek analyseren in de uitwerking van een nieuw discours in de theorie van de internationale betrekkingen en in de theoretische grondslagen van een multipolaire wereld, zoals bepleit door Alexandr Dugin.

HET TERUGWINNEN VAN GEOPOLITIEK

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, met de overwinning van de Geallieerden op Duitsland, Italië en Japan, werd een formidabel ideologisch en propaganda-offensief opgezet om aan te tonen dat de verslagen naties werden geregeerd door politieke regimes die de belichaming van het "Absolute Kwaad" vertegenwoordigden. Het nationaal-socialistische regime was het favoriete doelwit van deze campagnes, vooral toen het bestaan van concentratiekampen werd ontdekt, waar leden van bepaalde raciale of religieuze minderheden (zigeuners, joden) waren uitgeroeid. Propagandisten vergrootten de misdaden van de overwonnenen terwijl zij hun eigen misdaden verborgen hielden (atoombombardementen op twee Japanse steden zonder strategisch belang, Hiroshima en Nagasaki, napalmbombardementen op de stad Dresden, moord op en verkrachting van de burgerbevolking, vooral door Russische troepen).

Maar de propagandistische wreedheid hield daar niet op. Duitse intellectuelen die door het nazisme tot zwijgen waren gebracht, waren verwaarloosd en zelfs vervolgd, werden ervan beschuldigd met het nazisme te hebben gecollaboreerd, enkel en alleen omdat zij in de begindagen van het nazisme met het nazisme hadden geflirt (welke Duitser zou niet principieel sympathiseren met een beweging die het Verdrag van Versailles wilde herzien)? Dat was het geval met Ernst Jünger, Martin Heidegger of Karl Haushofer.

Karl Haushofer, een van de scheppers van de geopolitiek, werd op 27 augustus 1869 in München geboren. In 1887 koos hij voor een militaire loopbaan en in 1890 werd hij artillerie-officier in het Beierse leger. In 1896 trouwde hij met Martha Mayer-Doos, een vrouw van Joodse afkomst (een merkwaardige keuze voor een zogenaamde "nazi"). Uit dit huwelijk kwamen twee zonen voort, Albretch en Heinz [1].

In 1904 werd hij professor aan de oorlogsacademie en in 1908 werd hij naar Japan gezonden om de keizerlijke marine te organiseren. In 1913, bij zijn terugkeer in Duitsland, presenteerde hij zijn eerste werk voor het grote publiek, Dai Nihon (Het grote Japan). In datzelfde jaar begon hij geografie te studeren aan de Universiteit van München. Hij werd in 1914 gemobiliseerd en na de wapenstilstand benoemd tot commandant van de 1ste Beierse Artillerie Brigade. Hij keerde terug naar de universiteit, promoveerde in 1919 en beëindigde zijn militaire loopbaan om zich aan het onderwijs te wijden.

In 1919 ontmoette hij Rudolf Hess, met wie hij goed bevriend raakte en via wie hij in contact kwam met nationaal-socialistische kringen. Hess beschermde de Joodse vrouw van Huashofer en hun kinderen, die als half-Joods werden beschouwd na de uitvaardiging van de Neurenbergse Wetten. Een slecht begin voor Hitlers vermeende "grijze eminentie" volgens Engelse propagandisten.

In 1923 richtte hij samen met zijn collega Ernst Obst het prestigieuze Zeitschrift für Geopolitik op, waarin hij een prestigieus team van medewerkers om zich heen verzamelde [2]. Aanvankelijk werden de door Haushofer ontwikkelde ideeën verwelkomd door Hitler en nationaal-socialistische kringen. In feite werd het geopolitieke concept van Lebesraum (leefruimte) opgenomen in de nazi-terminologie, maar altijd ondergeschikt gemaakt aan het racistische idee van het "Arische ras". In 1936 definieerde de NSDAP geopolitiek als "De wetenschap van de territoriale en raciale grondslagen die de ontwikkeling van volkeren en staten bepalen" [3].
De dingen veranderden snel. Haushofers pleidooi voor de Duits-Russische alliantie, gebaseerd op het geopolitieke criterium van het "heartland" en niet op racistische criteria, viel niet in goede aarde bij Hitler en de nazi-leiding. Het idee om de volkeren die aan het Britse Rijk onderworpen waren (zogenaamd "inferieure rassen") te helpen zich te openbaren, beviel de hiërarchie evenmin. In feite stond Haushofer vanaf 1933 [4] onder toezicht van agenten van het regime, hoewel hij voorlopig niet gestoord werd dankzij de bescherming van zijn vriend Rudolf Hess.

Vanaf 1941, met de vlucht van Hess naar Engeland en zijn verdwijning van het politieke toneel, werd de situatie voor Haushofer en zijn zonen ingewikkeld. Zijn zoon Albrecht werd gearresteerd en Haushofer zelf werd door de Gestapo ondervraagd. Na de mislukte aanslag op Hitler op 20 juli 1944, werd Haushofer geïnterneerd in Dachau, en zijn zoon Heinz werd opgesloten in de Moabit gevangenis in Berlijn. Hij werd later vrijgelaten, maar zijn andere zoon, Albrecht, werd in april 1945 vermoord.

Desondanks werd met de overwinning van de Geallieerden de vervolging van Haushofer geïntensiveerd, want volgens de Britse pers was hij "Hitlers grijze brein". Tijdens een proces in Neurenberg werd hij vrijgesproken, maar zijn ereprofessoraat en pensioen werden ingetrokken. In maart 1946 pleegden Haushoffer en zijn vrouw Martha zelfmoord. Kort daarvoor had hij zijn laatste werk gepubliceerd, Apologie voor de Duitse Geopolitiek, waarin hij zijn werk duidelijk loskoppelde van het nazisme.

GNOSEOLOGISCHE STATUS VAN GEOPOLITIEK

Gnoseologie, epistemologie of kennistheorie is dat deel van het filosofisch discours dat zich bezighoudt met het probleem van de kennis, de wetenschappelijke methode, de afbakening van de wetenschappelijke kennis en de classificatie van de wetenschappen. Binnen dit conceptuele kader kunnen wij de volgende vragen formuleren: Wat is geopolitiek? Is het een wetenschap? Is het een interdisciplinair gebied? Is het een technologie?

Sommige auteurs hebben geprobeerd dit probleem op te lossen door te stellen dat geopolitiek eigenlijk onder geografie kan worden geschaard. Zij hebben gedeeltelijk gelijk, aangezien de geopolitiek haar oorsprong vindt in de geografen als hoofdrolspelers. Het baanbrekende werk van Friedrich Ratzel, gepubliceerd in 1896, was getiteld Politische Geographie (Politieke Geografie), en Mackinder (auteur van The Geographical Pivot of History) en Haushofer zelf waren ook geografen.

Het onderbrengen van de geopolitiek bij de geografie lost het probleem van haar gnoseologische status echter niet op, want, zoals Yves Lacoste [5] heeft opgemerkt, de absolute afwezigheid van enige theoretische reflectie bij de geografen is opvallend. Het epistemologisch debat, de crisis van de grondslagen of de methodologische problemen die zich in vele disciplines hebben voorgedaan, hebben geleid tot het ontstaan van zogenaamde "bijzondere filosofieën" (filosofie van de geschiedenis, van de fysica, van de biologie, enz.) Niets van dit alles heeft zich voorgedaan in de aardrijkskunde, terwijl de situatie van deze discipline als "scharnier" tussen de natuurwetenschappen (geomorfologie, botanie) en de sociale wetenschappen (geschiedenis, economie) haar paradoxaal genoeg bij uitstek geschikt leek te maken voor dit soort debatten.

Om de gnoseologische status van de geopolitiek te bepalen, zullen de volgende variabelen in aanmerking worden genomen:

1.    Het bestaan van een studieobject en een methode.

2.    De relatie met andere wetenschappen of disciplines

3.    Het bestaan van een wetenschappelijke gemeenschap of "onzichtbaar college".

4.    Het al dan niet bestaan van een samenbindende theorie (paradigma) en onderzoeksprogramma's of -tradities.

Er bestaan verschillende definities van geopolitiek, maar zij verwijzen alle naar de invloed (bepalend of conditionerend) van geografische factoren op de politiek van staten. Dit plaatst de geopolitiek in een "scharniersituatie" tussen de natuurwetenschappen (geomorfologie, klimatologie) en de sociale wetenschappen (politiek). Het studieobject van de geopolitiek zal dus tweeledig (of drieledig) zijn: de geografische factoren, de politiek van de staten en de invloed van de eerste op de tweede.

Ook de methodologie zal tweeledig zijn : voor de analyse van de geografische factoren zal gebruik worden gemaakt van methoden uit de natuurwetenschappen, terwijl voor de analyse van de politieke factoren gebruik zal worden gemaakt van methoden uit de sociale wetenschappen.

Wat de relatie met andere wetenschappen of disciplines betreft, moet worden opgemerkt dat de geopolitiek is ontstaan in het kader van de geografie (in feite kan zij worden beschouwd als een tak of specialiteit van de geografie), maar uiteindelijk heeft zij haar eigen identiteit gekregen.

Een ander interessant aspect is dat geopolitiek nooit is geconfigureerd als "kennis omwille van de kennis", maar dat theorie altijd nauw verbonden is geweest met praxis. We kunnen inderdaad stellen dat er al een geopolitieke praxis is geweest voordat geopolitiek als discipline wordt geconstitueerd, zelfs voordat de naam zelf bestaat. In de dialectiek van staten en keizerrijken, in de ontwikkeling van diplomatieke en militaire strategieën, is altijd rekening gehouden met de geografische factor, de overheersing en toe-eigening van de ruimte.

Aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw ontstond de naam "geopolitiek" en begonnen zich wetenschappelijke gemeenschappen te vormen, hoofdzakelijk rond universitaire opleidingen (in geografie-faculteiten) of in militaire scholen. Het verschijnen van gespecialiseerde tijdschriften is een ander kenmerk dat verband houdt met het ontstaan van wetenschappelijke gemeenschappen; de Zeitschrift für Geopolitik in 1923 opgericht door Haushofer en Obst, was het eerste in zijn soort.

Tenslotte bestaat er geen eensluidende theorie of paradigma die door alle scholen en auteurs van geopolitiek wordt gedeeld. Aangezien geopolitiek een "wetenschap van de ruimte" is, is de plaats van een school of auteur van fundamenteel belang. Zo kan men spreken van een "geopolitiek van de zee", een "geopolitiek van het land" en, meer recent, een "geopolitiek van de lucht". Er is echter een reeks basisconcepten, uitgewerkt door Mackinder, zoals Heartland, die door de meeste scholen worden gedeeld.

EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN DE GEOPOLITIEK

Bij een poging om de historische ontwikkeling van de geopolitiek te beschrijven, is het noodzakelijk een onderscheid te maken tussen wat geopolitieke praxis zou zijn en de geboorte van de geopolitiek als discipline. De geopolitieke praxis is onlosmakelijk verbonden met de dialectiek van staten en imperia. Zoals Gustavo Bueno terecht heeft opgemerkt, moeten we in elke politieke samenleving een basislaag onderscheiden (controle of soevereiniteit over een grondgebied, dat het Land van de Vaders of het Vaderland zal zijn), de conjunctieve laag (de instellingen van de regering) en de corticale laag (de betrekkingen met andere politieke samenlevingen, d.w.z. diplomatie en oorlog). Zowel de basale als de corticale laag impliceren een geopolitieke praxis.

De term "geopolitiek" en het begin van de discipline gaan terug tot 1896, toen Frederich Ratzel Politieke Geografie publiceerde. De ideeën van Ratzel werden later uitgewerkt door Rudolf Kjellén, in zijn boek De staat als levenswijze, gepubliceerd in 1916. Hij definieerde geopolitiek als "de invloed van geografische factoren, in de ruimste zin van het woord, op de politieke ontwikkeling van volkeren en staten". Voor Kjellén is Geopolitiek één van de vijf takken waaruit de staat is opgebouwd, de andere zijn Cratopolitiek, Demopolitiek, Sociopolitiek en Oicopolitiek [6].

In de eerste helft van de 20e eeuw waren de twee belangrijkste figuren Karl Haushofer, die wij reeds in de vorige paragraaf hebben besproken, en de Engelsman Halford Mackinder.

Het geopolitieke begrip Heartland werd geïntroduceerd door Mackinder [7], en in verband gebracht met het geografische bestaan van endorheïsche bekkens, d.w.z. grote rivierbekkens die uitmonden in ingesloten zeeën (Kaspische Zee, Zwarte Zee). Heartland komt van de Engelse woorden heart en land, waarbij "nuclear earth" of "cardial region" in het Engels misschien het dichtst in de buurt komen. Het Heartland is de som van een reeks aaneengesloten rivierbekkens waarvan het water uitmondt in watermassa's die ontoegankelijk zijn voor de zeevaart. Dit zijn de endorheïsche bekkens van Centraal Eurazië plus het deel van het bekken van de Noordelijke IJszee dat in de Noordelijke Route is bevroren met een ijslaag van 1,2 tot 2 meter, en daardoor een groot deel van het jaar onbegaanbaar is - behalve voor ijsbrekers met atoomkracht (waarover alleen de Russische Federatie beschikt) en soortgelijke vaartuigen [8]. Mackinder's vuistregel zou kunnen worden gebruikt als vuistregel voor het Heartland.

De gulden regel van Mackinder zou kunnen worden vertaald als "Wie Europa met het binnenland verenigt, zal het binnenland en dus de aarde overheersen". Het Heartland mist een duidelijk zenuwcentrum en kan worden omschreven als een gigantisch en robuust lichaam dat op zoek is naar hersenen. Aangezien er geen natuurlijke geografische barrières (bergketens, woestijnen, zeeën, enz.) zijn tussen het Heartland en Europa, is de meest levensvatbare kop voor het Heartland duidelijk Europa, op grote afstand gevolgd door China, Iran en India.

De opmars van de Europese mensheid naar het hart van Azië bereikte een hoogtepunt toen de Griekse cultuur in Mongolië zelf werd geïntroduceerd: de Mongoolse taal wordt vandaag de dag geschreven in cyrillische lettertekens, van Grieks-Byzantijnse oorsprong, wat betekent dat de val van Constantinopel de Byzantijnse invloed in feite veel verder naar het oosten heeft geprojecteerd dan de orthodoxe keizers zich ooit hadden kunnen voorstellen. De taak van Europa eindigt hier echter niet, want alleen Europa kan de onderneming op zich nemen om van het Heartland de machtige omsloten ruimte te maken die door Mackinder werd voorspeld.

Om dieper op het onderwerp in te gaan, is het nodig ons vertrouwd te maken met de Mackinderiaanse kosmogonie, die de planeet in verschillende duidelijk afgebakende geopolitieke domeinen verdeelde.

- Het Wereld Eiland is de unie van Europa, Azië en Afrika, en het dichtst dat er in de opkomende landen is bij Panthalasa of de Universele Oceaan. Binnen het Wereld Eiland bevindt zich Eurazië, de som van Europa en Azië, een realiteit die des te meer los staat van Afrika sinds de opening van het Suezkanaal in 1869, waardoor de maritieme macht beide continenten kon omspannen.

- Het Heartland behoeft geen verdere introductie. De Mackinderiaanse theorie gaat ervan uit dat het Heartland een geografische realiteit is binnen het Wereld Eiland, net zoals het Wereld Eiland een geografische realiteit is binnen de Wereld Oceaan.

- Het Rimland, ook wel de Binnenste Sikkel of de Marginale Sikkel genoemd, is een enorme strook land die het Heartland omgeeft en bestaat uit de oceaanbekkens die eraan vastzitten. Pentalasia, de Balkan, Scandinavië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het grootste deel van China en India liggen in het Rimland.

- De Buitenste Sikkel of Eiland Sikkel is een verzameling van afgelegen overzeese domeinen, gescheiden van de Binnenste Sikkel door woestijnen, zeeën en ijzige ruimten. Afrika bezuiden de Sahara, de Britse eilanden, de Amerika's, Japan, Taiwan, Indonesië en Australië liggen in de Buitenste Sikkel.

- De Middellandse Zee (Midland Oceaan) is het hart van de maritieme macht. Mackinder definieerde de Middellandse Zee als de noordelijke helft van de Atlantische Oceaan plus alle zijzeegebieden (Oostzee, Hudson Baai, Middellandse Zee, Caribisch gebied en Golf van Mexico). De grootste rivierbekkens ter wereld zijn die welke uitmonden in de Atlantische Oceaan - dan komen die van het Noordpoolgebied en pas op de derde plaats komen de bekkens van de Stille Oceaan.

Merk op dat deze geopolitieke ideeën het Britse buitenlands beleid en de Britse strategie hebben geleid. Zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog slaagde de Britse diplomatie erin een Duits-Russische alliantie te voorkomen die Europa met het Heartland zou hebben verenigd. In feite was Mackinder, verre van een gewone intellectueel te zijn, een persoon die diep betrokken was bij de Britse diplomatie en buitenlands beleid. Hij was een van de ideologen van het Verdrag van Versailles, dat gericht was op de politieke en militaire neutralisatie van Duitsland. Hij was ook een van de ideologen van de Britse steun aan de Wit Russen in hun strijd tegen de Bolsjewieken. Het was de bedoeling Rusland op te delen in een reeks kleine feodale staten van het Britse Rijk, hoewel de Bolsjewistische overwinning dit plan doorkruiste.

Zoals hierboven vermeld, werd de term "Geopolitiek" na de Tweede Wereldoorlog gestigmatiseerd en in verband gebracht met het naziregime. Deze propagandacampagne, die hoofdzakelijk tegen Haushofer was gericht, belette niet dat geopolitieke concepten verder werden gebruikt in de dialectiek van staten en imperia, met name in de confrontatie tussen de VS en de USSR die tot de Koude Oorlog leidde.

De eerste Europeaan die een niet-Duitse versie van de geopolitiek publiceerde was de Fransman Jacques Ancel, met zijn werk Géopolitique, in 1936 [9]. Hoewel hij zeer kritisch stond tegenover de Duitsers, die hij ervan beschuldigde "betweterig in een wetenschappelijk jasje" te zijn, heeft Ancel de begrippen "grens" en "natie" herzien in de door Ratzel uitgezette lijn.

In de Verenigde Staten werden, dankzij het werk van Duitse geografen die naar dat land waren gevlucht, vanaf 1941 werken over geopolitieke vraagstukken gepubliceerd. Het belangrijkste voorbeeld is dat van Hans W. Weigert, een vluchteling die sinds 1938 in de Verenigde Staten verbleef en les gaf aan het Trinity College in Chicago. In 1942 publiceerde hij Generals and Geographers: The Twilight of Geopolitics, waarin hij de centrale concepten en ideeën van de klassieke auteurs beschrijft en Haushofer's werk rechtvaardigt, hem vrijpleit van elke connectie met het Nazi regime [10]. Andere Amerikaanse auteurs, zoals Mahan, Dorpalan en Spikman, waren niet zo meegaand met Haushofer en begonnen de Duitse geopolitiek te verdraaien, waarbij zij zelfs de term verwierpen ten gunste van de politieke geografie [11].

Ook de in Oostenrijk geboren geopolitiek wetenschapper Robert Strausz-Hupé moet worden genoemd. In 1942 publiceerde hij Geopolitics: The Struggle for Space and Power, waarin hij de nadruk legt op geografische factoren in politiek en machtsverhoudingen.

In het buitenlands beleid van de VS is het gebruik van op geopolitiek gebaseerde concepten en strategieën een constante geweest sinds James Monroe in 1823 zijn doctrine van "Amerika voor de Amerikanen" afkondigde, hetgeen logisch is, aangezien de geopolitieke praxis een constante is geweest in de geschiedenis van de dialectiek van staten en imperia. In dezelfde geest zouden we Manifest Destiny (1840), de Roosevelt Corollary (1905) of de 14 punten van Wilson (1918) kunnen aanhalen.

Logischerwijs betekende het begin van de Koude Oorlog het hergebruik van deze concepten en strategieën, ook al werd de term "Geopolitiek" verworpen en geassocieerd met het nazisme. In dit verband is het vermeldenswaard Nicholas Spykman, die in zijn werk America Strategy in World Politics uit 1942 een evenwicht probeert te vinden met de term "Geopolitiek", die hij enerzijds associeert met het nazi-regime, anderzijds beschouwt als synoniem voor "politieke geografie", en tenslotte het belangrijke nut ervan erkent voor het veiligheidsbeleid.

Voor Spykman moesten de Verenigde Staten de hegemoniale macht van de wereld zijn, met voldoende macht om hun wetten zowel in binnen- als buitenland op te leggen. In feite was hij de ideoloog van het beleid van controle over de Latijns-Amerikaanse naties, met het opleggen van militaire marionetten-dictaturen. Veel van zijn postulaten werden overgenomen in de Amerikaanse Nationale Veiligheidsdoctrine (maart 1947).

Geïnspireerd door Spykman (en ook door Mackinder) was Georges Kennan's artikel, "The Sources of Soviet Behaviour", gepubliceerd in 1947 in het tijdschrift Foreign Affaires, onder het pseudoniem "X". De praktische conclusie van dit beleid was een expansief buitenlands beleid, gericht op het creëren van "klonen van de Amerikaanse doctrine" in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Zuidoost-Azië om de "communistische expansie" in te dammen. Merk op dat de huidige mondialisering niets anders is dan een uitbreiding van dit beleid tot de hele wereld.

Tenslotte moet worden gewezen op de verschillende geopolitieke scholen die in de Latijns-Amerikaanse landen zijn ontstaan. In Mexico moeten Jorge A. Vivó Escoto en Alberto Escalona Ramos worden genoemd. De eerste publiceerde in 1943 La Geopolítica. Sobre la necesidad de dar una nueva organización a la geografía política del Caribe, waarin het gedachtegoed van Haushofer nog steeds in verband wordt gebracht met het nazisme, hoewel hij erkent dat geopolitiek en nazisme niet gelijkwaardig zijn. Veel harder is Leonardo Martin Echevarria, hoogleraar aan de UNAM, waar hij in zijn boek Geografía humana (1948) de Geopolitiek omschrijft als "een gedeeltelijke en venijnige beschouwing van de menselijke Geografie, vertekend door Duitse geografen".

De geopolitiek kreeg een nieuwe impuls in Mexico in 1959, met de publicatie van Geopolítica mundial y Geoeconomía van Alberto Escalona Ramos, waarin hij de historische, geografische en politieke argumenten van mondiale aard die zijn voorstellen ondersteunen, uitvoerig uitwerkt.

In Brazilië moeten we Milton Santos noemen als de belangrijkste vertegenwoordiger van de Braziliaanse school, geboren in de Faculteit der Filosofie, Wetenschappen en Letteren van de Universiteit van Sao Paulo, en de stichter van het tijdschrift Geógrafos Brasileños in 1934.

In Peru moet melding worden gemaakt van Israel Lira en het Centro de Estudios Crisolistas dat, hoewel het zich niet specifiek bezighoudt met geopolitiek, maar eerder met de verspreiding en aanpassing van de Vierde Politieke Theorie van Dugin, de neiging heeft om geopolitieke concepten te gebruiken.

Tenslotte zij gewezen op de belangstelling voor geopolitiek aan de Escuela Superior de Guerra in Argentinië en in intellectuele kringen die verbonden zijn met het radicale Peronisme.

GEOPOLITIEK EN MULTIPOLARITEIT

Geopolitiek is een fundamenteel instrument in de uitwerking van Aleksandr Doegins theorie van de Multipolariteit [12]. Dugin gebruikt in hoofdzaak twee concepten uit de geopolitiek: het "Heartland" of Hart van de Aarde, waarnaar wij reeds verwezen, en het onderscheid tussen Aardse en Zeebeschavingen, ontwikkeld door Carl Schmitt.

Tellurische of aardse beschavingen worden gekenmerkt door een aantal ideologische en sociologische punten. Conservatisme, Holisme, Collectieve Antropologie, en aanbidding van de waarden ascese, eer en loyaliteit. Het zijn beschavingen die geworteld zijn in de aarde en in de waarden van traditie en continuïteit. Thalassocratische of Zeebeschavingen daarentegen worden gedomineerd door individualistische, universalistische en commerciële waarden. De Oceaan heeft geen grenzen en de navigator raakt gemakkelijk zijn wortels kwijt. In de oudheid is de tegenstelling tussen Rome (het Land) en Carthago (de Zee) een goed voorbeeld van deze dualiteit. In de moderne tijd is Engeland een ongerept voorbeeld van Thalassocratische beschaving, evenals de VS vanaf een bepaald punt in hun geschiedenis.

Om de verschillen tussen deze twee soorten beschavingen te verklaren, haalt Carl Schmitt de mythe aan van de kabbalistische doctrines, die de universele geschiedenis voorstelden als de strijd tussen de machtige walvis, Leviathan, en een niet minder machtig monster, Behemoth, dat werd voorgesteld als een stier of een olifant. Beide namen komen uit het boek Job. In hun strijd probeert de Behemoth de Leviathan te verscheuren met zijn hoorns en slagtanden, terwijl de Leviathan de kaken en de snuit van het beest met zijn flippers afsluit om te voorkomen dat het eet en ademt. Voor Smith stelt dit mythische beeld de blokkade voor van een landmacht door een zeemacht, die haar bevoorradingsmiddelen afsnijdt om haar uit te hongeren. Schmitt voegt eraan toe dat voor de Kabbalistische Joden alles eindigt met de dood van de monsters (d.w.z. de strijdende machten), terwijl zij, die aan de kant hebben gestaan, het vlees van de dode beesten eten en tenten bouwen van hun huiden.

Voor Doegin is Rusland altijd een tellurische beschaving geweest. Vanaf het Kievan Rus, het Moskovisch Tsaraat, de USSR of de huidige Russische Federatie is er, naast de politieke of ideologische verschillen, een reeks gemeenschappelijke kenmerken in de loop van de Russische geschiedenis: de voortdurende confrontatie, zowel ideologisch als geopolitiek, met de "Zee"-beschavingen. De Koude Oorlog en de huidige confrontatie van het Rusland van Poetin met de VS en zijn bondgenoten zijn een goede illustratie van deze confrontatie, zij het met verschillende politieke en ideologische beweegredenen.

Tegenover het beleid van globalisering, dat een poging is om op totalitaire wijze de uitgangspunten van de westerse beschaving (en met name die van de VS) uit te breiden tot de hele aarde en haar waarden (markt, individualisme, formele democratie) op te leggen, zelfs als dat met geweld gebeurt, stelt Doegin een multipolair concept, met het idee van Grote Ruimten die samenvallen met de grote beschavingen.

In die zin valt het door Rusland en zijn bondgenoten gevormde blok samen met Eurazië en de overheersing van het Heartland en moet het een fundamentele rol spelen in de geopolitiek van de toekomst, in alliantie met China en andere opkomende landen (India, Brazilië) om zich te verzetten tegen de mondialisering.

Vanaf hier krijgt het begrip Eurazië twee verschillende betekenissen. In zijn engere, oorspronkelijke betekenis verwijst het naar de bevestiging en verdediging van het Euraziatisch blok en de waarden van de christelijk-orthodoxe beschaving, die tegen het unipolaire beleid van de Verenigde Staten kunnen opkomen. Maar in algemene zin, overal waar sprake is van verdediging van een nationale of culturele identiteit tegen een globaliserende homogenisering, kan men spreken van Eurazië in een meer generieke betekenis.

Wanneer de Polen hun nationale en katholieke identiteit bevestigen, wanneer de Fransen of de Grieken zich verzetten tegen het neoliberale beleid van de EU, of wanneer wij Spanjaarden onze Spaanse identiteit verdedigen tegen separatisme of tegen mode "made in the USA", zelfs zonder het te weten, zijn wij dus bezig met Eurazië.

Het Eurazianisme wordt zo het ideologische vaandel van al diegenen die strijden voor een multipolaire wereld, met respect niet alleen voor de verschillen tussen de grote beschavingen (Europees, Europees-Aziatisch, Arabisch, enz.) maar ook voor de etnische verschillen en culturele bijzonderheden van de verschillende volkeren die deel uitmaken van elk van deze grote beschavingen.

Wij van onze kant zijn van mening dat dit algemene gebruik van de term "Eurazië" misleidend zou kunnen zijn, of geïnterpreteerd zou kunnen worden als een soort Russisch "leerstellig imperialisme". Wij zijn van mening dat de toepassing van de ideeën van Doegin op de Spaanse realiteit Hispanisme moet worden genoemd (net zoals in Peru onze vriend en collega Israel Lira de toepassing van de Vierde Politieke Theorie op zijn nationale realiteit Crisolisme noemt).

Doegin wijst er in die zin op dat de nationale staat, ondanks zijn liberale oorsprong en zijn bijdrage aan de homogenisering van de bevolkingen als eerste stap naar de totale homogenisering van de globalisering, een rol kan spelen bij het verzet daartegen. Hoewel het waar is dat geen enkele natiestaat zich tegen de globalisering kan verzetten, kan zijn verzet tegen machtsverlies de opmars van de globalisering vertragen. Een goed voorbeeld is Frankrijk, waar de verdediging van de Franse natiestaat door het Front National van Marine Le Pen een obstakel is geworden voor migratieprocessen en door de EU gesponsord neoliberaal beleid.
Voetnoten:

[1] Steuckers, R. (2012) "Karl Haushofer (1869-1946)" Nihil Obstat, tijdschrift voor geschiedenis, metapolitiek en filosofie, nr. 18-19, p. 83-90.

[2] Cuellar Laureano, R. (2012) "Geopolitiek. Origen del concepto y su evolución" Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, nr. 113, blz. 59-80.

[3] Cuellar, op. cit.

[4] Borrel, J.J. (2017) "Karl Haushofer tegenover zijn critici. Presentatie van een verontschuldiging voor de Duitse geopolitiek" ESG Journal, nr. 595, blz. 61-68.

[5] Lacoste, Y. (1977) La Geografía: un arma para la guerra. Barcelona, Editorial Anagrama.

[6] Cuellar, op. cit.

[7] In zijn werk The Geographical Pivot of History, gepubliceerd in 1904.

[8] Alsina Calvés, J. (2015) Aportaciones a la Cuarta Teoría Política. Tarragona, Ediciones Fides, blz. 110-112.

[9] Cuellar Laureano, op. cit.

[10] Idem.

[11] Cadena Montenegro, op. cit.

[12] Dugin, A. (2017) Geopolitiek van de multipolaire wereld. Tarragona, Ediciones Fides; (2017) Teoría del mundo multipolar. Tarragona, Ediciones Fides. (2018) Geopolítica existencial. Conferencias en Argentina. Tarragona, Ediciones Fides.