Euraasia: Erityinen maailmankuva

Euraasia ei ole vain maantieteellinen käsite; se on myös kokonainen teoria, järjestelmä ja erityinen maailmankuva. Sen ydin on seuraavassa.
Länsimaat ovat vuosisatojen ajan pyrkineet asettamaan normit ja kriteerit kaikille ihmisille. Tämä on sen sivilisaatiopolitiikkaa. Ja tämä ei ole muuttunut vuosisatojen aikana riippumatta siitä, mikä on milloinkin ollut länsimaisen ideologian keihäänkärkenä, olipa se katolilaisuus, protestantismi, modernismi, liberalismi tai kapitalismi. Yhtäläisellä kiihkeydellä länsi on rakentanut imperiumiaan muiden kansojen kustannuksella. Maailman kartalla tämä näkyy laajentumisena Euroopasta Aasiaan ja ennen kaikkea Euraasiaan, eli Venäjän valtakunnan alueelle, joka sijaitsee absoluuttisen keskustan avainalueella. Lännessä meistä on Eurooppa, idässä Aasia. Me itse olemme jotain kolmantena.
Länsi uskoo, että vain sen kehityspolku, vain sen logiikka, ja vain sen arvot ovat yleismaailmallisia ja yhteisiä koko ihmiskunnalle ja että kaikki muut kansat eivät vain ole vielä ymmärtäneet tätä. Tämä tarkoittaa sitä, että länsimaat, vaikkakin tilapäisesti, voivat ja ovat jopa velvollisia hallitsemaan muita. Tällaisella räikeällä agendalla länsi on käytännössä onnistunut kolonisoimaan idän. Tämä ei ole ollut helppoa, mutta siinä on onnistuttu. Mutta länsi on horjunut Venäjän, Euraasian, edessä. Me venäläiset olemme vastustaneet länttä jotenkin, ja pysäyttäneet sen paikoilleen. Se on toistuvasti yrittänyt saada meidät joko voimalla tai viekkaudella, mutta me olemme panneet vastaan. Itä kaatui, me emme. Ja me pidämme kiinni omastamme vielä tänäkin päivänä. Tämä on Euraasia ideatasolla.
Euraasian merkitys on siinä, että kiellämme lännen väitteet sen universaaliudesta, hylkäämme sen hegemonian ja väitämme kiven kovaan, ettei kenelläkään ole monopolia totuuteen, etenkään ei lännellä. Euraasia mahdollistaa kansojen ja sivilisaatioiden seurata omaa polkuaan ja jos polun logiikka vaatii sitä, olkoon se ei-länsimainen, tai sitten jopa länsimaiden vastainen tie. Tämä on Euraasia. Tämän ymmärsivät ensimmäiset eurasianistit, Trubetzkoy, Savitsky ja Alekseev 1920-luvulla. Me myös ymmärrämme sen. Ja Vladimir Putin ymmärtää sen, koska Euraasialla ei ole muuta merkitystä.
Jos ymmärrämme, mitä on pelissä, niin kaikki muu muuttuu kristallinkirkkaaksi. Jos me olemme Euraasia, siitä seuraa että:
Ensiksi, meidän on vahvistettava ja puolustettava identiteettiämme, kulttuuria, uskoa, etiikkaa, filosofiaa, Venäjän omaa Logosta. Euraasia tarkoittaa luottamista omiin vahvuuksiimme ja liittoutumiseen niiden kanssa, jotka jakavat asenteemme ja torjuvat lännen hegemonian.
Toiseksi, meidän on konstruoitava ulkopolitiikka, joka antaa meille mahdollisuuden olla täysin riippumaton lännestä mitä tulee puolustukseen, politiikkaan, kulttuuriin, talouteen ja tekniikkaan. Euraasia on suuren tilan omavaraisuusperiaate.
Kolmanneksi, meidän on integroitava nykyisen Venäjän lähellä oleva tila yhteen yhteenliittymään
tai unioniin, jotta voimme yhdessä luoda riittävän suuren potentiaalin, jotta voimme olla täysimittainen napa moninapaisessa maailmassa eikä unipolaarisessa maailmassa, mihin länsi on yrittänyt meidät alistaa tähän päivään asti. Euraasia on itse multipolaarisuus.
Ja lopuksi, meidän on luotava Euraasian järjestys, joka on symmetrinen sille, mitä kutsutaan maailmanhallitukseksi, ja joka pyrkii hallitsemaan globaaleja prosesseja lännen etujen näkökulmasta. Euraasia on pääosin uusi eliitti, joka ajattelee globaalisti, mutta useimmiten päinvastoin kuin miten lännen älyllinen päämaja ajattelee ja mikä tärkeintä, toimii.
Tämä on ainoa tapa keskustella Euraasiasta talousfoorumissa. Jos ei näin, niin ei sitten ollenkaan, ja tämä pysyy pelkkänä puheena. Jos todella tarkoitamme sitä, mitä sanomme, tämä vaatii radikaalia muutosta kaikessa politiikassa, ideologiassa ja koko kurssissa. Meillä ei ole historiallista aikaa liikkua varovaisesti askel askeleelta.