“GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA FAZLA MÜTTEFİKİMİZ VAR”

Küresel zorluklar bağlamında Rusya kendine özgü bir yol ve ulusal fikir buluyor. Rusya'nın modern dünyadaki rolünü ve yerini anlamada vazgeçilmez olanlardan biri Alexander Dugin'dir. — siyaset bilimci, filozof ve Avrasyacılığın ideoloğu. Fikirleri yalnızca Rusya'da değil, sınırlarının ötesinde de tanındı. Teorilerini geliştirdiği jeopolitik, onun sayesinde sadece akademik çevrelerde değil, yönetici elitler arasında da önem kazanmıştır. Alexander Dugin, yeni gerçekliklerin, geleceğe atılacak yeni bir adımda ifade edilecek yeni bir ideoloji gerektirdiğine inanıyor. Batı dünyasının hegemonyasına yanıt olarak Rusya büyük fikrini ortaya koymalı ve liberal dünya düzenine karşı küresel bir alternatifin merkezi haline gelmelidir. Alexander Dugin'in Dördüncü Siyaset Teorisi; sosyal adalet, çeşitlilik, dayanışma, ulusal egemenlik ve geleneksel değerler gibi kavramlara dayanmaktadır. Lenta.ru, Rus Düşünce Tarihi projesi kapsamında filozofla; anti-liberal ideolojisinin temeli, Rusya'daki ulusal fikrin mevcut durumu ve Batı dünyasının neden ölmekte olduğu hakkında konuştu.

Dördüncü Siyaset Teorisi nedir ve onu nasıl yarattınız?

Dördüncü Siyaset Teorisi, Batı siyaset felsefesinin son birkaç yüzyıldaki deneyimi, yani evrensellik iddiasındaki bir felsefe üzerine düşünmenin sonucudur.

Rusya için hangi siyasi ideolojinin en uygun olduğunu düşündüğümde, tüm tartışmaların milliyetçilik ile liberalizm, milliyetçilik ile komünizm ve komünizm ile liberalizm arasında yürütüldüğünü fark ettim.

Aslında tüm olasılıklar üç büyük makro ideolojiye indirgeniyor: Liberalizm, sosyalizm ve farklı versiyonlarıyla milliyetçilik.

Sosyalizm, Liberalizm ve Milliyetçilik Hakkında

Ötesinde başka hiçbir şeyin var olmadığı bu üç siyasi ideolojinin aslında Batı tarihinin ve modern çağın Batı siyasi kültürünün ürünü olduğunu fark ettim. Prensip olarak olası tüm seçenekleri tükettiklerini iddia ediyorlar.

Kendi görüşlerimizden (her ne olursa olsun) biraz uzaklaştığımızda, politik olarak düşünsek bile bu ideolojilerden biri çerçevesinde düşündüğümüzü hemen fark ederiz.

Bu ideolojilerden herhangi birinin tarihine baktığımızda, modern Batı tarihinden, bu üç ideolojinin doğduğu son yüzyılların Batısından bahsettiğimizi hemen görüyoruz. Dolayısıyla, bu üçlü çerçevesinde ne kadar hareket edersek edelim, kendimizi hâlâ Batı'nın etkisi altında buluyoruz. Bu ideolojilerin her biri Batı'nın tarihsel deneyimini, Batı Avrupa gelişimini ve Batı Avrupa modernitesini içerir.

Modernlik Nedir?

Liberalizmi, sosyalizmi veya milliyetçiliği kabul etmek, üstü kapalı olarak Rusya'yı Batı Avrupa medeniyetinin bir parçası olarak — hatta daha da fazlası, seküler versiyonunda — kabul ettiğimiz ve Batı'nın önermelerini hiçbir eleştiri ve mesafe olmaksızın kabul ettiğimiz anlamına gelir.

Peki, Rusya'nın liberalizm, sosyalizm ve milliyetçiliğin ardından siyasi kalkınmada bir sonraki adımı atması gerektiğini mi söylüyorsunuz?

Rusya'nın izlemesi gereken siyasi ve ideolojik yolu düşündüğümde, her zaman Batı'yı taklit etmeye mahkûm olacağımız ve Batı'nın her bakımdan önde olacağı sonucuna vardım.

Eğer Batı modelini benimsersek, er ya da geç mantık bizi Batı'da zafer kazanan ideolojiyi —  yani liberalizmi — seçmeye yönlendirecektir. Ve bu, liberalizmin dünya ideolojilerinin siyasi tarihinin bir tür özeti olduğunu ve kendi yolumuzu daha fazla aramanın gereksiz olduğunu kabul etmemiz anlamına gelir.

Çünkü eğer Batı, liberal ideolojinin geri dönülmez bir şekilde zafer kazandığı sonucuna varırsa, o zaman Batı dünyasının bir parçası olan Rusya da er ya da geç liberalizme mahkûm olacaktır.

Tabii ki hâlâ Batı modelinin bir başka versiyonu olan milliyetçiliği deneyebiliriz (zaten komünizmi denedik) — ama dolambaçlı yollardan da olsa yine de liberalizme varacağız.

Liberalizm beni (ve sanırım halkımızın çoğunu) tatmin etmeyen bir şey. Bu nedenle Dördüncü Siyaset Teorisi fikri ortaya çıktı — Batı Avrupa siyasi düşüncesinin ötesine geçip ileriye doğru bir adım atmamız gerektiği fikri. Siyasette, çağdaş Batı'nın ötesinde bir ilham ve dünya görüşü aramalıyız.

Elbette, hem modern olmayan hem de Batılı olmayan siyasi doktrin yelpazesine dönülebilir. Dördüncü Siyaset Teorisinin özü budur.

Ve bunu formüle ettiğimde, bu soruna dünya çapında muazzam bir ilgi olduğunu fark ettim.

Batılı halkların pek çok temsilcisinin ne liberalizmin zaferinden ne de bu üç siyasi teori arasında seçim yapma zorunluluğundan memnun olmadığını anlamalıyız. Diğer ülke ve kültürlerden bahsetmiyorum bile — oralarda Dördüncü Siyaset Teorisi, siyasal bilincin sömürgecilikten arındırılmasının sloganı haline geldi.

Bu fikir büyük bir popülerlik kazandı ve liberaller bu fikirle en sert yöntemlerle mücadele etmeye başladı. Çünkü modern çağın Batı merkezli siyasi düşüncesinin ötesine geçmeyi önererek hedefi tutturdum ve yönetici liberal elitlerin en çok korktuğu şey de bu. Komünistlerle, milliyetçilerle baş etmeyi, onları etkisiz hale getirmeyi, yenmeyi, hatta kendi amaçları için kullanmayı öğrendiler.

Ancak Dördüncü Siyaset Teorisi onların daha önce hiç karşılaşmadıkları bir zorluktur. Varlığını bile inkâr ettiler. Dolayısıyla Dördüncü Siyaset Teorisi bizim kaderimizdir.

Ancak Batılı ideolojilerin üçü de, ortaya çıktıkları dönemde var olan dünya düzeninin yapılanmasına bir yanıttı. Dördüncü Siyaset Teorisi ne sunuyor?

Ciddi ve derin bir analizle, günümüzün mevcut üç siyasi teorisinin yapısökümüyle başlıyor. Liberalizm bireyi, komünizm sınıfı, milliyetçilik ise milleti veya ırkı esas alarak çalışır. Bütün bu kavramlar aynı zamanda modern çağın Batı Avrupa siyaset felsefesinin de bir parçasıdır. Ve Dördüncü Siyaset Teorisini inşa etmek için bu temellerin reddedilmesi gerekir.

Çünkü siyaset hakkında düşünmeye çalışırken, hâlâ bu üç seçenekten birine yöneliyoruz.

Batı Avrupa düşünce tarzı tarafından o kadar hipnotize edilmiş durumdayız ki onun ötesinde bir ufuk göremiyoruz.

Dördüncü Siyaset Teorisi, Batı Avrupa düşüncesinin büyüsünden kurtulmak için, felsefi anlamda “varoluş” ya da Dasein kavramına odaklanmayı önerir. Bu yaklaşım, salt siyasi tanımların ötesinde, bireylerin ve toplulukların temel özünü veya varlığını vurgulamaktadır.

Ayrıca “halk” fikrinin yeniden tanımlanmasını öneriyorum. Onları sadece bir ulusun veya devletin vatandaşları olarak görmek yerine, yüzyıllara yayılan zengin, kalıcı bir mirasa sahip kültürel bir topluluk olarak görmeliyiz. Bu teoride insan birincil özne ve temel unsur olarak görülmektedir. Varoluşsal bir biçimde anlaşılıyorlar; bu da onların kimliklerinin ve varoluşlarının, geleneksel siyasi sınırların ötesine geçen daha derin, daha felsefi bir bağlamda ele alındığı anlamına geliyor.

Bu anlamda halk yıkımla karşı karşıyadır; Moskova'nın Üçüncü Roma doktrininde olduğu gibi, her zaman savaşla, sonla, var olmama olasılığıyla bir ilişkidir — tam da Dördüncü Roma olmayacağı için.

Halkta; geçmiş nesiller, ölüler ve gelecek yani doğmamışlar mevcuttur. Dolayısıyla halk, zamanı da kapsayan bir kategoridir. Belirli bir anda var olan bir şey değildir; halk her zaman vardır, önceden de vardı, bundan sonra da var olmaya devam edecektir.

Halkın özü, sadece ülkeleriyle değil, aynı zamanda ailede de, evlilikte de sevgi eylemiyle derinden bağlantılıdır, çünkü evlilikte sadece bireyler doğmaz, aynı zamanda Ruslar da doğar. Halk, sevginin gücünün enerjisiyle çalışır ve yıkımın eşiğinde yaşar, bu nedenle halkın varlığı için aşk ve savaş gereklidir.

Başka bir deyişle, Dördüncü Siyaset Teorisi Batı Avrupa'nın halk anlayışı değil mi?

Evet, halk kavramı metafizik bir olgudur. Ve burada hemen Rus Slavofillerine, Avrasyalılara ve tarihte yüksek bir teoforik işlevin ortaya çıktığı bir misyonun taşıyıcıları olarak halkın Ortodoks anlayışına dönüyoruz.

Avrasyacılar kimlerdir?

Halk, siyaset felsefesinin diğer biçimlerinde bulunmayan mutlak bir kategori haline gelir.

Daha sonra halkın bu anlayışına dayalı bir siyasi sistem inşa ediyoruz. Yani: Halkın hükümetine, halkın ekonomik sistemine sahip olmalıyız ve siyasetimiz halkı korumaya ve kollamaya yönelik olmalıdır.

Devlet bile, halkın üzerinde bir üst yapı olarak değil, halkın kökünden büyüyen bir ağaç olarak görülüyor. Halkın, ana tarihsel kategori ve tarihin öznesi olduğu anlayışı siyasetin ne olması gerektiğini belirler.

“Popüler”, hiyerarşinin olmadığı anlamına gelmez. Zamanla halk arasından savaşçı sınıfını oluşturan kahramanlar ve aydınlar, örneğin rahipler ortaya çıkar. Bunlar halkın gökyüzüne uzanan dallarıdır ve böylece halk bir nevi piramit oluşturur.

Bu popüler piramit, kısmen Slavofiller, Avrasyacılar ve Rus dini felsefesinin temsilcileri tarafından gerçekleştirilen halk devleti doktrinini ve bu devletin popüler işlevlerini geliştirmemize etkili bir şekilde olanak tanıyor.

“Halk” kavramının merkeziliğine dayanan bir siyaset felsefesi, ne sağ ne de sol olacak, ancak siyasi tarihimizin hem muhafazakâr hem de sol aşamalarını açıklayacak bir siyasi ideolojiyi hızlı ve bağımsız bir şekilde inşa etmemize olanak tanıyor.

Dördüncü Siyaset Teorisi yalnızca gelecekteki siyasi yaratıcılık için ufuklar açmakla kalmıyor, aynı zamanda Rus siyasi tarihini deşifre etmede bir anahtar görevi görüyor. Bu; kendimize, geçmişimize, bugünümüze ve geleceğimize dair bir Rus bakış açısıdır.

Şu anda dünyada olup bitenler göz önüne alındığında, çağdaş Rusya'da bir halk devleti inşa etmenin ilk adımı ne olabilir?

Tutarlı bir şekilde bu yola girer ve bu yolda ilerlersek sömürgeci düşünce biçimlerinden kendimizi kurtarırız.

Çünkü Batılı kriterlerin, teorilerin, tarih, siyaset, toplum ve felsefe anlayışlarının evrenselliği açısından düşünmek; sömürgecilik çerçevesinde kalmak, yani kendi bilincimizle değil, kendimizi düşünmek demektir.

Bu, sömürgecilik sonrası devletlerin karakteristik özelliğidir ve Asya, Afrika ve Latin Amerika için büyük bir sorundur.

Rusya da, zihinsel anlamda birkaç yüzyıl boyunca Batı'nın kolonisiydi. Bu, Rusya'nın Batı Avrupa tarafından entelektüel olarak köleleştirildiği bir dönem olan "Roma-Alman boyunduruğu" tezini öne süren Avrasyacılar tarafından çok detaylı tartışıldı. Bu durumun değiştirilmesi ve Rus medeniyetinin bağımsızlık açısından savunulması gerekmektedir.

Avrasyacılık ve “Roma-Alman Boyunduruğu” Fikri

Bunu gerçekleştirmek için de geleneksel değerleri tespit etmek, medeniyetimizin kodunu, oluşumunun temel algoritmasını oluşturmak gerekiyor.

Halkımızı ve medeniyetimizi Avrupa'nın bir periferisi olarak değil, tarihin bir öznesi olarak anlamak gerekiyor. Rusya'nın bir devlet değil, bir medeniyet olduğu iddiası başlangıç noktasıdır.

Dolayısıyla Dördüncü Siyaset Teorisi, benzersiz bir Rus Logos’unun taşıyıcıları olarak kendimizin farkına varılmasından ibarettir.

Ve bu Rus Logos’u bize; Batı ve Batılı olmayanlar ile ilişkilerimiz, kendimizle olan ilişkimiz ve her türlü felsefi soruya yanıt vermemiz gibi tüm dünya süreçlerine dair perspektifimizi sunmamıza olanak tanıyor. Bütün bunlar Rus uygarlığının Logos’undan kaynaklanmalı çünkü şu anda üzerinde çalıştığımız anlatıların tümü Batı merkezli. Ve kendimizi bir koloni konumunda buluyoruz.

Dördüncü Siyaset Teorisi, Rusya'nın kendi kodları ve kavramlarıyla bağımsız bir medeniyet statüsü için ulusal kurtuluş mücadelesinin başlangıcını ve daha sonra bu aracın hayatımızın tamamen farklı yönlerine uygulanmasını içeriyor.

Kendimizi insanlığın kolektif kimliğinden kurtarmayı öneriyorsunuz...

Aslında Batılı liberal küreselci ideolojinin öğrettiği gibi tek bir insanlık yoktur.

İnsanlık; medeniyetlerden, kültürlerden oluşur ve bu kültürler benzersizdir. Varlığın en temel yönleri ve varlığın kendisi hakkında tamamen farklı görüşlere sahiptir. Rusya da bu medeniyetlerden biri ama Batılı değil bağımsızdır.

Bu Rus Logos’u bizde embriyo halindedir, çünkü bu Rus Logos’unun taşıyıcısı olacak entelektüel elitlerin yerinde; sömürge egemenliğinin temsilcilerinden oluşan bir sömürge yönetimi ve kendilerini Batı medeniyetinin elçileri olarak gören Rusların gözetmenleri var. Bunlar dijitalleşmemiz ve modernleşmemizle meşguller; bize neyin ilerici olduğunu, neyin ilerici olmadığını söylüyorlar ve öğretiyorlar.

Bu durum birkaç yüzyıl önce ortaya çıktı ve halen devam ediyor. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu koşullarında Batı ile karşı karşıya geldik ve Rus Logos’unun kendisini bütün sesiyle ilan edebileceği eşsiz bir tarihi an yaşıyoruz.

Öyleyse, size göre bugün her birimizin önündeki soru şu: Kültürel çeşitliliği açısından insanlığın yanında mısınız, yoksa evrensel bir mekanik uygarlığın mı?

Gerçek şu ki, uzun yıllardır, hatta onlarca yıldır Batı medeniyetini inceliyorum. Bunu liberallerden çok daha iyi biliyorum. Ve Batı'ya olan hayranlığın doğasını da anlıyorum.

Ama bugün Batı, eskiden olduğu gibi değil artık Batı; yozlaşmanın — saldırgan yozlaşmanın —zirvesini temsil eden eşsiz bir medeniyettir.

Günümüz Batı dünyası, geleneksel değerlerinden uzaklaşmış olup kendi kimliği dâhil tüm özgün kültürü yok eden, mekanik, cansız bir mekâna dönüşmektedir.

Aslında her birimiz çok büyük bir çalışma zorunluluğuyla karşı karşıyayız; ancak Batı'nın büyüsünden kurtulmak yalnızca Batılı olmayan kültürlere yönelmekle değil (her ne kadar bu da bir yol olsa da) aynı zamanda Batı'nın kendisinin — geleneksel ya da ana akım liberal çizgiye eleştirel biçimde karşı olan — bize, örneğin gelenekçiler biçiminde argümanlar sunmaya hazır olduğunu anlamakla da başarılabilir.

Gelenekçilik Nedir?

Batı kendisini eleştirmek için temel bir dayanak sağlamıştır. Kendimizi modern Batı'nın (yani küreselleşme ve liberalizmin) etkisinden kurtarma görevi, Batılı dahiler tarafından kolaylaştırılmıştır.

Batı Avrupa mirasını dikkatli bir şekilde incelemeye başlarsak, modern çağda bile en parlak Batılı düşünürlerin çoğunun, örneğin, Oswald Spengler ve Julius Evola gibi, Batı'da kendisini baskın bir güç olarak kuran liberal kapitalist gidişatın muhalifleri olduğunu göreceğiz. Ve bugün Batı tüm gücüyle bu kök ile mücadeleye devam ediyor. Ancak Batı'da müttefiklerimizin olduğunu unutmamalıyız; bize, kendimizi özgürleştirmemize yardımcı olacak argümanlar sağlıyorlar.

Bir noktada Batı Avrupa medeniyeti, liberalizmin ötesinde ne kadar çekici olursa olsun kimliğimizin farklı olduğunu anlamalıyız. Ve burada kendi tarihimizi, Ortodokslukla bağlantılı ve adaletin değerine dair derin bir anlayışla bağlantılı olan Rus Logos’sumuzun oluşumunu araştırmalıyız.

İçimizdeki bu ulusal, devletsel ve dini başlangıç, Rus tarihinin kaynağından gelen benzersiz özelliklere sahiptir.

Bu, Batı'ya düşman olmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Liberal, küreselci, kurallı Batı medeniyetini bir kenara bırakıp, onun evrensel, genel bir şey iddia etme ve insanlığın kaderini belirleme hakkını kenara itmek yeterlidir; o zaman bize çok çekici gelebilecek başka bir Batı keşfedeceğiz. Çağımızdaki her Rus insanının yapması gereken şey budur. Bu işin üstesinden gelmek için bütün bir neslin, hatta birkaç neslin çabası gerekecek.

Peki, bu çalışmada göreviniz olarak neyi görüyorsunuz?

Benim görevim yalnızca yönergelerin ana hatlarını çizmek, entelektüel ve felsefi zemini hazırlamaktır.

Kendi medeniyetimizi güçlendirmemiz, Batı medeniyetini derinlemesine anlamamız, diğer medeniyetlerle diyalog kurmamız, onların bu işgalci, küreselci, yabancı öz-bilinçten kurtulmalarına yardımcı olmamız gerekiyor.

Hegel'in düşüncesine göre bir kölenin kendine ait bir bilinci yoktur; efendisinden ödünç alır.

Batı'ya karşı bu köle devletinden çıkmamız, onun efendimiz olma hakkını elinden almamız, kendi Rus özbilincimizi kazanmamız ve kendi Logos'umuzu — bağımsız, egemen ve özgür — muzaffer bir şekilde beyan etmemiz gerekiyor.

Batı ile küresel çatışmada, Rusya'nın artık diğer medeniyetler arasında müttefikleri var mı?

Rusya'nın kesinlikle müttefikleri var. Nikolai Trubetzkoy'un deyimiyle, bu insanlıktır. Avrupa ve İnsanlık adlı kitabında çağdaş Avrupa'nın, yani Roma-Alman dünyasının, insanlığın statüsünün gasp edilmesini temsil ettiğini söylüyor. Batı da bunun insanlık olduğunu iddia ediyor. Ancak bu iddiayı sorguladığımızda, insanlığın başka kesimlerinin de Batı'ya karşı olduğunu görüyoruz.

Eğer Rusya şimdi Batı'ya karşıysa, o zaman insanlık onun müttefikidir.

Her şeyden önce bunlar, Batı hegemonyasının yozlaşmış ve kabul edilemez olduğunu da anlamış medeniyetlerdir. Örneğin, kimliğini ve geleneksel değerlerini koruyan Çin. Hindistan'da da Batı için benzer bir ‘sömürgeci kutup, şeytan’ algısı uyanıyor. Hindistan'ın yalnızca sömürge sonrası bir devlet değil, bağımsız bir medeniyet olduğu algısı giderek daha belirgin hale geliyor. Ve Rusya'yı bir medeniyet olarak onaylama stratejimizde Hindistan bizim müttefikimizdir.

Kaynayan ve Batı hegemonyasını reddeden İslam dünyasını unutmamalıyız. Latin Amerika da politikasını sömürgeci olarak algıladığı küreselci Anglo-Sakson Batı ile anlaşamıyor. Afrika uyanıyor, sömürgecilikten kurtulmanın üçüncü evresine, yani bilincin sömürgeleştirilmesinden kurtulmaya giriyor.

Rusya bu çok kutuplu ayaklanmaya öncülük etti.

Müttefiklerimiz, aynı zamanda Batı'nın liberal küreselci fikrinin hâkimiyetine uymayan bölümü haline gelmektedir. Ve bunlar; Batı dünyasının önemli bir kısmını, Amerikalıların en azından yarısını; sadece eski Başkan Donald Trump gibi Cumhuriyetçileri değil, aynı zamanda solcu Demokratların ve Avrupa'daki sağ ve sol popülistlerin de önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Zaten Fransa'yı içeriden “bombalıyorlar” ve yavaş yavaş küreselci-liberal elitlerin hâkimiyetini sarsıyorlar.

Küreselleşmeyi, ultra-liberal biçimiyle reddeden Batı insanlığı da bizim müttefikimizdir.

Biz çoğunluğuz; şu anda dünyadaki elitlerin büyük bir kısmı liberal hegemonyanın nüfuz ajanları ve bu bir sorun. Çoğunluk bizim tarafımızda ama seçkinlerimiz hâlâ büyük ölçüde düşmanımızın bir unsuru. Rusya bu küreselci Batı yanlısı seçkinleri yeniden eğitebildiğinde, hem kendi toplumumuzda hem de ötesinde muazzam kaynaklar elde edeceğiz.

Halklar Rusya'yı, onun lideri Vladimir Putin'i çok kutuplu devrimin ön saflarında görüyorlar. Benzer pozisyonlar Çin'de Xi Jinping tarafından da alınıyor. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da Narendra Modi de azami egemen politika yürütme çabasındalar.

Ama elitlerimizin Ruslaştırılmasını tamamlamamız gerekiyor çünkü egemen seçkinlerimiz Rus değil.

Biz Ukrayna’daki Rusya karşıtlığına karşı mücadele ediyoruz ama içimizde de bir Rusya karşıtlığı var.

Bunlar, yani oligarklar, Batılılaştırıcılar, eğitim sistemimizin önemli bir kesimi; Batı dünyasının bağışları ve nüfuz ağları tarafından istihdam ediliyor. Bu Rusya karşıtlığına karşı mücadele, toplumumuzdaki ve ötesindeki kaynakların kilidini açmanın yoludur.

Hangi filozofları koşullu müttefikiniz olarak değerlendirebilirsiniz?

Kendimi bir Avrasyacı olarak görüyorum ama gelenekçiler arasında Batı'yı eleştirenlerden daha çok etkilendim: René Guénon, Julius Evola, Martin Heidegger, Oswald Spengler. Bunlar anti-liberal ve anti-modern Batılı yazarlardır.

Avrasyacılıkta, Avrupalı gelenekçilere en yakın akımı buldum. Ve ben bir Rus ve Rus vatansever olduğum için kendi geleneğime güvenmeye başladım.

Modern Batı'nın evrensellik iddialarına yönelik tüm eleştirilerin içeriğini Batılı gelenekçilerden aldım. Ve işte o zaman Nikolai Trubetzkoy, Pyotr Savitsky ve Lev Gumilev'in çok benzer olanlarını keşfettim, ancak bu gelenekçiler eşsiz ve bağımsız. Bunlar aynı zamanda Rus Ortodoks geleneğinde de mevcutlar — örneğin Kronştadlı Ioann ve Lev Tikhomirov'da ve önemli ölçüde Ivan Ilyin'de. Benzer düşünceler narodnikler (popülistler) arasında da mevcut. Batı Avrupa liberal medeniyetine yönelik radikal eleştirilerle yankılanıyorlar.

Bizi birleştiren şeyler var. Mesela gelenekçi, inançlı bir ülke olan Polonya ile görüşmemiz gereken şeyler var. Sadece bunu nasıl yapacağımızı bilmemiz gerekiyor, bunun için kendimizin ve onların çok farkında olmamız gerekiyor.

Hiçbir kültürün kendini gerçekleştirmesine ve kendi egemen yoluna girmesine izin vermeyen nihilist Batı liberalizminden herkesin kurtulması gerekiyor. Bu egemenliksizleşmeye karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.

Polonyalılar bizi sevmiyor; pratikte bizimle savaş halindeler ama özünde özel geleneksel değerlere sahip oldukça muhafazakâr bir Slav halkıdır. Ve eğer bize karşı tarihsel düşmanlıkları olmasaydı, onlar da bizim müttefikimiz olurlardı.

Dikkatle yaklaşılırsa birçok şeyi düzeltebiliriz. Çok akut ve acı veren çatışmaları çözebiliriz. Ancak bunun için kendimize çok daha fazla inanmamız ve Batılı seslere daha az kulak vermemiz gerekiyor.

Şu anda Rusya'da Batı ile bağların kopması açısından yaşananlar, büyük bir canlanmanın, arınmanın, köklerimize ve kimliğimize dönüşün vaadidir. Bu, yeniden kendimiz olabilmek için eşsiz bir tarihi şanstır.

Avrasyacı fikirler modern Rusya için neden önemlidir?

Öncelikle Avrasyacılık imparatorluk kavramıyla aynı şeydir. Aslında Rus medeniyetinin emperyal kimliği kavramı ile Avrasyacılık kavramı eşdeğer kabul edilebilir. Aradaki fark, Avrasyacıların, imparatorluğun diğer destekçilerinden farklı olarak, diğer halkların Rusya İmparatorluğu (ve daha sonra Sovyetler Birliği) topraklarında devlet inşasına olumlu katkısını vurgulamalarıdır.

İmparatorluğun Rus merkezli, milliyetçi bir versiyonu var. Bu sıra dışı değil ama Avrasyacılar milliyetçiliğin yıkıcı aşırılığını düzelttiler, yani diğer, Doğu Slav olmayan halkların, imparatorluğun yaratılışındaki rolünü kabul ettiler. Nikolai Trubetzkoy buna “pan-Avrasya milliyetçiliği” adını verdi.

Nikolai Trubetzkoy'un Pan-Avrasya Milliyetçiliği

Genel olarak “milliyetçilik” kelimesini sevmiyorum. Ben milliyetçiliğe karşıyım çünkü bu tamamen Batı'nın yanlış bir teorisidir.

İmparatorluğun halkları olan Avrasya halkları, çekirdeği Ortodoks olan Rus halkı ve devlet inşası için en az Ruslar kadar önemli olan diğer halkların etrafında toplandığı tek bir medeniyet yarattı.

Hepsi zaferlerimize katıldı, elitlerimizin tam bir parçası oldular; onlara hak ettiği değeri vermeli, kimliklerini korumalı, tutkularını geliştirmeli ve onları, ortak Anavatan için yaratıcı inşaya dâhil etmeliyiz.

Avrasyacılık, imparatorluğun görev yüklü bir devlet olarak değeri ve adalet ilkesine dayalı bir toplumun değeridir. Ve böyle bir imparatorluk olmasa bile onu inşa edelim.

Adaletin değerini çok iyi anlıyoruz. Sovyet dönemi bize insanların adalet istediğini ve bunun için insanların aşırı önlemlere başvurmaya hazır olduğunu gösterdi.

Avrasyamızın ve Rusya imparatorluğumuzun yeniden inşası için bu faktör hesaba katılmalıdır.

Avrasyacılar için imparatorluğun, ulus devletten bir diğer farkı da ırkçılığın ve şovenizmin olmayışıdır.

Bu, geleneksel olarak Avrasya topraklarında yaşayan her kültür ve dinin temsilcilerine seçme özgürlüğünün verildiği açık bir sistemdir: kendi kimliklerini korumak ve kendi toplumlarında yaşamak veya imparatorluk seçkinlerinin bir parçası olmak ve yeni kuralları özümsemek.

Bu Rus insanı için de özgürlüktür. Bu doğaldır ve hem Rusya İmparatorluğu'nda hem de Sovyetler Birliği'nde her zaman böyle olmuştur. Artık Sovyet sonrasındaki bölgelerin topraklarını birleştirmek gerekiyor ve bu Avrasyacılık olacak.

Rusya alternatif bir yol izleyebilir mi? Örneğin, tek etnik gruptan oluşan bir devlet yaratmak.

Rusya'nın alternatif bir yolu yok! Burada tek etnikli bir devlet kurmaya çalışırsak kendimizi yok etmiş oluruz. Bu, Batı'nın Rusya'yı parçalama planının gerçekleşmesi olacaktır. Rus ulus devletine dair fikirler mutlak bir provokasyondur. Çünkü Batı, Rusya'nın liberalizmi kolaylıkla aşabileceğini anladı; liberal ideolojinin başarısı için hiçbir ön koşulumuz yok; taşıyıcıları ya döneklerdir ya da tamamen cahil, klasik metinleri okumaktan aciz insanlardır.

Ancak milliyetçiliğin formülasyonları kesinlikle tehlikelidir çünkü vatansever zihniyete sahip birçok insan bunlar tarafından baştan çıkarılabilir. Bu da, ülkemizin ve insanımızın yok olmasına yol açacaktır.

Rusya'nın tek yolu var ve bu yol emperyaldir.

İdeolojinin nasıl istenmeyen olmaktan çıkıp alakalı ve hatta popüler hale geldiğinin en iyi örneğisiniz. Bu olguyu nasıl açıklıyorsunuz?

Bireyselliğimi mümkün olduğu kadar silmeye çalışıyorum. Ben genel olarak bireyciliğe ve bireyselliğe karşıyım; kişi, atomik bireyselliği daha genel özelliklerle değiştirmeye çalışmalıdır.

Rusya benim için kendimden ve toplumumdan, toplum ise bireysellikten daha önemli. Rusya'ya ses vermek istiyorum, böylece benim aracılığımla fikirlerimle ben değil, Rus dünyasının Logos'u konuşsun.

Gerçeği aramaya ve ona bir yol vermeye çalışıyorum.

Bazı insanların benim icat ettiğime veya yarattığıma yanlışlıkla inandığı birçok fikir, aslında çoğu kişi tarafından gözden kaçırılan, unutulmuş gerçeklerdir. Çalışmalarımda bu temel gerçeklere yakın durmaya çalışıyorum ve kişisel bakış açımın ve benzersizliğimin yalnızca minimum bir kısmını dâhil ederek bu temel gerçeklere yakın durmaya çalışıyorum.

Umarım kendi adıma değil, halkım adına konuşmayı başarırım.

Fikir dünyası konusunda bu derece dürüst olursak ve bunların bireyin acınası yetenekleri üzerindeki temel üstünlüğünü anlarsak, o zaman herhangi bir araştırmacının dahi konuyla bağlantı kuracağını ve ilgi uyandıracağını düşünüyorum. Çünkü gerçekliğin nesnel bir haritasını oluşturmaya çalışacağız. Benim görevim, herkesin kendi yörüngesini, kendi rotasını çizebileceği bu haritanın netleşmesine yardımcı olmak ve katkıda bulunmaktır. Önemli olan benim milletimin, benim devletimin bu konularda onlara katkıda bulunmasıdır.

Gençler için ne diliyorsunuz?

Genç olmayı olabildiğince çabuk bırakmalarını. Ben, genç olmanın hazırlıksız olmak olduğuna inanıyorum. Çocukluk çok zor bir dönemdir çünkü içinizde ölümsüz bir ruh yaşasa bile size bir nesne gibi davranılır.

Çabuk büyümek isteyen çocukları severim; Genç olmak istemeyen gençleri seviyorum.

Bana göre bir kişi genç olarak kategorize edildiğinde; bu, kişinin yapay olarak küçültülmesi, ona zihinsel engelli muamelesi yapılmasıdır. Bana göre genç olmak ve kendini genç kabul etmek aptallık ederek bundan keyif almasıdır. Genç olmayı bırakın, yetişkin olun. Bu tür gençliğin üzerine tükürmelisiniz.

https://lenta.ru

Çeviri: Nilgün Yorgancı