Lapok amik erre hivatkoznak: Војната против Русија во својата идеолошка димензија