Lapok amik erre hivatkoznak: Komenti eskatologjik për luftën palestineze nga Aleksander Dugin / Muslimanët po luftojnë kundër Dexhallit